جراحی بازسازی و ترمیم پستان

2024-07-11T12:51:30+04:30

سرطان پستان و همچنین برخی بیماری های پستان ، بعضی مواقع ممکن است به جراحی ماستکتومی ( برداشت بافت سینه [...]

جراحی بازسازی و ترمیم پستان2024-07-11T12:51:30+04:30
Go to Top