جراحی بازسازی و ترمیم پستان

2021-08-08T09:37:50+04:30

سرطان پستان و همچنین برخی بیماری های پستان ، بعضی مواقع ممکن است به جراحی ماستکتومی ( برداشت بافت سینه [...]

جراحی بازسازی و ترمیم پستان2021-08-08T09:37:50+04:30
Go to Top