جراحی ماستکتومی

2022-04-20T13:49:03+04:30

جراحی ماستکتومی ، نوعی جراحی درمانی سرطان پستان است که طی آن ، کل بافت سینه برداشته می شود. لازم [...]