جراحی ماستکتومی

2023-10-11T16:40:34+03:30

جراحی ماستکتومی ، نوعی جراحی درمانی سرطان پستان است که طی آن ، کل بافت سینه برداشته می شود. [...]