جراحی لامپکتومی

2023-08-08T16:21:52+04:30

مقصود از جراحی لامپکتومی ، جراحی برداشتن بافت سرطانی یا سایر بافت های غیرطبیعی پستان همراه با یک لایه [...]