جراحی لامپکتومی

2022-04-29T16:39:44+04:30

مقصود از جراحی لامپکتومی ، جراحی برداشتن بافت سرطانی یا سایر بافت های غیرطبیعی پستان همراه با یک لایه از [...]