جراحی بازسازی و ترمیم پستان

2024-02-14T11:37:40+03:30

سرطان پستان و همچنین برخی بیماری های پستان ، بعضی مواقع ممکن است به جراحی ماستکتومی ( برداشت بافت سینه [...]