جراحی بازسازی و ترمیم پستان

2022-07-13T10:13:26+04:30

سرطان پستان و همچنین برخی بیماری های پستان ، بعضی مواقع ممکن است به جراحی ماستکتومی ( برداشت بافت سینه [...]