این بخش، اختصاصا مربوط به افرادی می باشد که قبلا معاینه نشده و پرونده ای تشکیل نداده اند.
امکان مطرح نمودن سوال، برای عزیزانی که سابقه معاینه قبلی داشته و پرونده تشکیل داده اند؛ میسر می باشد.
پاسخ سوالات عنوان شده، بعد از ارزیابی و آنالیز پرونده بیماران ارائه خواهد گردید.